law books

Последни новини за нас

седалище:

гр. СОФИЯ  1000
ул." Искър" 42

телефон: (+359) 02/ 9 515 868

факс: (+359) 02/ 9 515 868

e-mail: office@komsiiski.com

ЗА ФИРМАТА


Комсийски и Великов, българско адвокатско дружество, основано през 1990 г. в гр. Стара Загора под името Комсийски и съдружие. Постепенно през годинитте дружеството разширяваше дейността си като разкри кантори в София, Пазарджик и Плевен. Негови членове станаха адвокати от различни Адвокатски колегии. През 2012 г. беше променено наименованието и адреса на управление.

Бивши членове на дружеството, сътрудници и стажанти в момента са съдии, следователи и прокурори. Други са намерили своето проприще в областта на държавната администрация. Постоянна наша практика е да предоставяме възможност на студенти,стажанти и съдебни кандидати да работят при нас по определени казуси и да придобият практически умения и знания, както и да усъвършенстват теоретичните си такива.

Нашите адвокати са процесуалисти с дългогодишен процесуален опит. Това ни дава възможността и сигурността да анализираме силните и слабите страни в случаите на нашите клиенти на много по-ранен етап в производството, да ги съветваме в различни насоки и ако е необходимо да отнесем проблема пред съд. Отнасянето на спора пред съда не винаги е най-доброто разрешение, но когато това е необходимо, можем да гарантираме на клиентите си представителство от опитни адвокати в областта на процесуалното право и отлични познания на законодателсвото и съдебната практика по отделните клонове на правото.

    Целите и идеите на нашето дружество са да практикуваме право като наша единствена професия с висока отговорност и всеобхватна ангажираност. Основната ни цел е да защитаваме законните права и интересите на нашите клиенти и да заслужим доверието им. Запазването на конфиденциалността на клиентите ни е основно начало в работата ни.

     Адвокатите от дружеството работят в различни области на правото. Нашите опит и знания ни позволяват да отговорим на широк кръг от предизвикателства и да спечелим различни групи от клиенти. Ние представляваме български и чуждестранни търговски дружества, физически лица, сдружения с нестопанска цел, фондации и други организации. През последните няколко години значително нарастнаха поръчките към нас, свързани с управление на активи - индивидуални или корпоративни. Наши членове представляват клиентите ни в управителните органи на дружествата, сдружения с нестопанска цел и фонвдации. Поемаме цялостно управление на активи не само от правната им страна, но и в оперативното и инвестиционно направление. Членовете на нашето дружество работят като съвършен екип и при строга профилираност, което им позволява задълбочени знания в тези клонове на правото където са специалисти.

        В своята практика съблюдаваме вековните традиции на адвокатската професия, морала и спазването на законите. От изключително значение за нас е конфидециалността на взаимоотношенията ни с нашите клиенти. Ние винаги сме считали, че задължителен елемент от принципа на конфидециалност са не само неоповестяване на факти по конкретната работа, но дори и неоповестяване имената на клиентите ни. Поради тази причина в наши издания, каталози и информационни бюлетини, така и в ежедневната си дейност и контакти с представители на администрацията и съдилищата, както и в частни разговори и кореспонденция не споменаваме имената на клиентите за които работим, освен ако това се изисква от конкретния случай. Същевременно даваме право на клиентите ни, когато счетат за необходимо да оповестяват наличието на договорни отношения с Комсийски и Великов и фактът, че са поверили на нас защитата на тяхните права и интереси.