law books

Последни новини за нас

седалище:

гр. СОФИЯ  1000
ул." Искър" 42

телефон: (+359) 02/ 9 515 868

факс: (+359) 02/ 9 515 868

e-mail: office@komsiiski.com

ОБЛАСТИ НА ПРАВОТО


  • КОРПОРАТИВНО ПРАВО

Нашето сдружение има богат опит в областта на корпоративното право. Предлагаме на клиентите си следните услуги:

1. учредяване и преобразуване/ в това число вливане, сливане, разделяне/ на търговски дружества;
2. водене на преговори и изготвяне на всички видове търговски договори и споразумения;
3. текущо цялостно обслужване на търговци, кооперации или сдружения с нестопанска цел;
4. изготвяне на необходимите документи за прекратяване и заличаване на търговци, кооперации или сдружения с нестопанска цел;
5. изготвяне на документи за прехвърляне на търговско предприятие;
6. консултации и правни съвети в областта на правото на интелектуална собственост/включително правото на защита на търговски марки и промишлен дизайн/;
7. консултации на фирми, които осъществяват дейност в областта на развлекателния бизнес и в областта на компютърната дейност.

Комсийски и Великов
е едно от първите адвокатски сдружения, активно работещо в областта на дружественото право още от основаването си през 1990 г. Нашите клиентите винаги могат да разчитат на високия ни професионализъм, съответстващ на техните нужди.
За търговска регистрация за нашите клиенти предлагаме пълен комплекс от услуги, които включват:

1. избор на най - подходящата правно - организационна форма, съобразена с предмета на дейност и бизнес плановете на клиента, като отчитаме най - благоприятната данъчна и социална обстановка за осъществяване на съответната дейност;

2. подготовка на всички необходими документи, във връзка с учредяването и вписването и в съответния търговски регистър;

3. подготвяне на всички необходими документи за регистрирането на клонове, представителства, дружества за осъществяване на съвместна дейност;

4. подготвяне на документи и извършване на всичко небходимо за вписване на новоучреденото дружество в търговския регистър при съответния окръжен съд, данъчна администрация, НОИ и БУЛСТАТ;

5. оказване на необходимото съдействие за снабдяване на клиента с всички необходими разрешения и лицензи за осъществяване на дейността му, както и последващи дейности, служещи за нормалната корпоративна дейност и вътрешна организация:

- водене на всички дружествени книги;
- подготовка на събранията на управителните и контролни органи и водене на книга с протоколите от проведените заседания;
- подготовка и провеждане на общи събрания на дружеството;
- водене на книга с протоколите от общите събрания на дружеството;
- подготвяне на необходимите документи и вписване в съответния търговски регистър при съда и пред останалите държавни органи и организации на настъпили нови обстоятелства.

При осъществяване на дейността си пазим стриктно конфиденциалност и поверителност относно своите клиенти и техните проблеми.