law books

Последни новини за нас

седалище:

гр. СОФИЯ  1000
ул." Искър" 42

телефон: (+359) 02/ 9 515 868

факс: (+359) 02/ 9 515 868

e-mail: office@komsiiski.com

ОБЛАСТИ НА ПРАВОТО


  • ПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО И АРБИТРАЖ

Предлагаме на своите клиенти процесуално представителство пред всички съдебни инстанции в Република България и пред арбитражните съдилища в страната. По търговските спорове представляваме множество големи корпоративни клиенти. В трудовоправните спорове представляваме както работници, така и работодатели в опит да защитим техните интереси и да разрешим техните проблеми. В административното и данъчно производство осигуряваме защита при нелоялна конкуренция; в областта на правото на интелектуалната собственост; атакуване на незаконосъобразни нормативни или индивидуални административни актове; представляваме клиентите си пред Комисията за защита на конкуренцията, пред Патентното ведомство, Българската фондова борса и други държавни органи и институции.

Арбитраж - осигуряваме представителство пред Международния търговски арбитраж при БТПП, Арбитражния съд при Нацоналната транспортна камара – Пловдив, както и пред всички действащи български арбитражни съдилища. В богатата си практика представляме както кредитори, така и длъжници, в следните области: изпълнително производство; производство по несъстоятелност; трудовоправни спорове; непозволено увреждане ; спорове, възникнали от търговски и облигационни отношения; както и по всички обособени искови производства /делбени, брачни, гражданско състояние и запрещение; защита и нарушаване на владение; признаване и допускане за изпълнение на решения на чуждестранни съдилища; финансови начети и др./; обезпечителни производства, както и пълно представителство във всички стадии на наказателния процес /досъдебно производство и събено производство пред всички инстанции /.